NAČÍTÁM

Stránka byla úspěšně načtena...
Tlačítko EXIT 1 Tlačítko EXIT 2 Tlačítko UP 1 Tlačítko UP 2 Tlačítko ARROW 1 Tlačítko ARROW 2 Ikona POZICE 2 Ikona PHONE 2 Ikona MAIL 2 Ikona ID 2 Tlačítko DOWN 1 Tlačítko DOWN 2 Ikona WA 2 Ikona WB 2 Ikona WC 2

STAVEBNÍ ČINNOST

V současnosti je společnost zaměřena a specializována především na:

  • výstavbu inženýrských sítí (vody, dešťové a splaškové kanalizace, odvodňovací systémy)
  • výstavbu ČOV, přečerpávacích stanic a systémů
  • výstavbu komunikací, chodníků, parkovacích ploch atp.
  • rekonstrukce budov
  • zemní a výkopové práce, provádění protlaků pod komunikacemi
  • vodohospodářské stavby
  • demolice
  • zateplování
  • výstavbu telekomunikačních sítí a optických tras

REFERENCE

Ivančice

Výstavba splaškové kanalizace

Starý Kolín

Výstavba tlakové kanalizace

Brno

Výstavba veřejného osvětlení

Ivančice

Výstavba vodovodu

Poříčí nad Sázavou

Výstavba splaškové kanalizace

Velké Meziříčí

Výstavba dešťové kanalizace

Tišice

Výstavba vodovodu a přípojek

Náměšť nad Oslavou

Výstavba splaškové kanalizace

Křižanov

Výstavba kanalizačních přípojek

Obyčtov

Výstavba kanalizačních přípojek

Hostákov

Rekonstrukce chodníků a komunikace

Olomouc

Výstavba chodníků OC Šantovka

Litomyšl

Zemní práce a pokládka HDPE trubek

Šumperk

Zemní práce a pokládka HDPE trubek

Brno

Bourací a zemní práce ZŠ Staňkova

Hostim

Rekonstrukce požárního vodovodu KS Hostim

Celkový počet referencí v databázi: 16

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Momentálně nemáme žádná volná místa.

PRO DODAVATELE

Vzorové formuláře k použití dle smlouvy o dílo (všeobecných stavebních obchodních podmínek):

Povinné přílohy k měsíční (dílčí) fakturaci (formuláře musí být podepsané oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele):

Zjišťovací protokol
STÁHNOUT
Sleduje průběh finančního čerpání díla při každé fakturaci.
Soupis provedených prací a dodávek
STÁHNOUT
Zhotovitel je oprávněn použít vlastní formulář pro soupis provedených prací a dodávek, pokud jeho obsah odpovídá vzorovému formuláři.

Povinné přílohy ke konečné faktuře (formuláře musí být podepsané oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele):

Zjišťovací protokol ke konečné faktuře
STÁHNOUT
Je nedílnou přílohou se soupisem provedených prací a dodávek. Dokladuje průběh finančního čerpání ceny díla.
Závěrečný protokol o předání a převzetí díla
STÁHNOUT
Tímto protokolem předává zhotovitel objednateli ukončené dílo.
Soupis vad a nedodělků
STÁHNOUT
Je přílohou protokolu o předání a převzetí (části) díla, pokud dílo vykazuje zjištěné vady nebo nedodělky, neuvedené přímo v protokolu o předání a převzetí díla.
Soupis provedených prací a dodávek
STÁHNOUT
Zhotovitel je oprávněn použít vlastní formulář pro soupis provedených prací a dodávek, pokud jeho obsah odpovídá vzorovému formuláři.

Další formuláře:

Protokol o splnění konečného termínu
STÁHNOUT
Potvrzeným protokolem dokládá zhotovitel splnění / nesplnění konečného termínu provádění díla.
Protokol o splnění dílčího termínu
STÁHNOUT
Potvrzeným protokolem dokládá zhotovitel splnění / nesplnění dílčího termínu provádění díla.
Žádost o uvolnění pozastávky
STÁHNOUT
Tento formulář slouží pro žádost o uvolnění pozastávek, na které má zhotovitel nárok dle smlouvy o dílo. V případě, že v protokolu o předání a převzetí díla nebo soupisu vad a nedodělků jsou uvedeny vady nebo nedodělky, je nutné k žádosti přiložit doklad o odstranění těchto vad a nedodělků, který bude podepsaný oprávněným zástupcem objednatele (např. soupis vad a nedodělků). I v případě, že zhotovitel vystavil více faktur, je nutné použít pouze jednu žádost o uvolnění pozastávky (žádost o uvolnění pozastávky se nevystavuje ke každé faktuře zvlášť). Součástí zaslané žádosti musí být kopie Závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.
Protokol o předání a převzetí části díla
STÁHNOUT
Tímto protokolem předává zhotovitel objednateli ucelenou část díla v případě, že je k tomuto zhotovitel vyzván objednatelem.
Všeobecné stavební obchodní podmínky
STÁHNOUT
Obchodní podmínky společnosti Agumont, s.r.o. pro subdodavatele.

Agumont, s.r.o., Pocoucov 81, Třebíč 674 01, +420 773 946 278

KONTAKT

Pocoucov 81

Třebíč 674 01

+420 773 946 278

info@agumont.cz

IČ: 24158313

DIČ: CZ24158313

ZOBRAZIT MAPU